Đề XuấT, 2021

Editor Choice

Tấm đá phiến như một đĩa tráng miệng

  • Đá phiến vuông (vd

      từ Yorn Casa; khoảng 3 euro)
    • bánh ngọt có nhưn mứt

    1. Sắp xếp bánh tart trên đá phiến.

    2. Với một dải giấy được in tên, bảng sẽ trở thành thẻ tên hoặc thẻ địa điểm.

Top