Đề XuấT, 2023

Editor Choice

Á hậu bàn làm bằng khăn trà

 • 2 khăn trà (ví dụ.

   từ Ross; Department Store)
  • 5 nút gỗ (cửa hàng bách hóa)
  • chân
  • Kim khâu và sợi phù hợp

  1. Đặt các khăn cách nhau khoảng 2 cm để tạo ra một người chạy bàn.

  2. Cố định vải bằng ghim. Khâu nút để cả hai miếng rửa chén được nối.

Top