Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Món ăn Ý: thẻ thực đơn và thẻ tên

  • giấy không thấm mỡ
  • Đóng dấu với họa tiết nho (về Kirchner, Papenhuderstr.35, 22087 Hamburg)

Mô tả huy hiệu tên và thẻ menu trên giấy giấy da và in bằng tem (họa tiết nho).

Top