Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Carnival: đèn lồng với hoa giấy đầy màu sắc

 • giấy gói đầy màu sắc
 • Đấm sáng tạo (ví dụ

   bởi Carl CarlaCraft; cửa hàng thủ công)
  • Keo dính (ví dụ từ Pritt)
  • Đèn lồng (ví dụ từ Ikea)

  1. Bấm vòng tròn ra khỏi giấy gói đầy màu sắc.

  2. Dán vòng tròn lên đèn lồng bằng keo dính.

Top