Đề XuấT, 2024

Editor Choice

Cắt bánh quy như một chiếc khăn ăn

  • 1 máy cắt bánh quy lớn, ví dụ như ở dạng tinh thể băng
  • 1 khăn ăn màu hồng
  • có thể

      một thẻ tên và gỗ hoàng dương

    Gấp khăn ăn hẹp và kéo nó qua máy cắt bánh quy. Có thể gắn thẻ tên với gỗ hoàng dương và đặt trên đĩa.

Top